Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra

Literatūra (119 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Literatūros epochos

  Antika. Absurdo drama. Renesansas. Klasicizmas. Egzistencializmas. A. Kamiu. Realizmas. Č. Dikensas. Romantizmas. Švietimo literatūra. Viduramžiai.
  Literatūra, konspektas(9 puslapiai)
  2006-03-27
 • Literatūros epochos (2)

  Antika. Viduramžiai. Gotika. Renesansas. Barokas. Klasicizmas. Rokokas. Šviečiamoji literatūra. Sentimentalizmas. Romantizmas. Kritinis realizmas. Natūralizmas. Impresionizmas. Modernizmas. Socialistinis realizmas.
  Literatūra, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-27
 • Literatūros kritika

  V. Mykolaičio-Putino literatūros vertinimo kriterijai. Individuali laikysena kritikoje (Sruoga). Šilbajorio literatūros kritikos principai. Dambrausko – Jakšto literatūros kritikos pozicijos. Nastopkos literatūros kritikos metodinės nuostatos. Literatūros kritika išeivijoje. Periodizacija. Svarbiausios linkmės. Literatūros kritika ir egzistencinis pasipriešinimas. Krivickas apie Aistį. 4 nepriklausomybės 10-metis. Literatūros kritika karo, priklausomybės situacijose. 7-9 dešimtmečio literatūros kritikos pamatai.
  Literatūra, špera(5 puslapiai)
  2005-08-06
 • Literatūros kūrinio analizės pradmenys

  Teorija, reikalinga literatūros kūriniui nagrinėti. Literatūros kūrinio rūšys, žanrai, funkciniai stiliai, struktūra, spalvos ir garsai, kompozicija, laikas ir erdvė, poetinė leksika, stilistinės figūros, rimai, eilėdara, pagrindiniai literatūros terminai. Analizės ir interpretacijos atmintinė.
  Literatūra, konspektas(9 puslapiai)
  2005-11-26
 • Literatūros procesas

  Egzamino klausimų konspektas. Tautinio idealizmo literatūra. Pragiedrulių žanras. V. Krėvė "Dangaus ir žemės sūnus". Neoromantizmas. Henrikas Radauskas. Novelė. Lietuvių egzodo literatūra. Poezijos antologija "Žemė išėjo".
  Literatūra, konspektas(13 puslapių)
  2006-03-09
 • Literatūros raida

  Lentelė: literatūros raida. Epocha (antika, viduramžiai, renesansas, romantizmas, realizmas, impresionizmas, simbolizmas, neoromantizmas): pasaulio vaizdas, žmogus, vertybės, žymūs kūrėjai.
  Literatūra, konspektas(1 puslapis)
  2010-06-03
 • Literatūros rūšys ir žanrai

  Literatūros rūšių ir žanrų aprašymas. Lyriniai kūriniai, Lyrikos žanrai (Elegija, Odė, Baladė ir kt.), Lyrikos tipai, Epiniai kūriniai, Epo žanrai, Draminiai kūriniai, Dramos žanrai, Grožinės literatūros kalba, Poetinė leksika, Poetinė sintaksė, Poetinė fonetika. Eilėdara.
  Literatūra, konspektas(12 puslapių)
  2005-05-05
 • Literatūros rūšys ir žanrai (2)

  Literatūros rūšys ir žanrai. Epika. Mitologinio epo bruožai. Herojinio epo bruožai. Romantizmo bruožai. Personifikacija. Lyrika. Tautosakos rūšys ir žanrai. Liaudies dainų bruožai. Drama. Dramos išoriniai požymiai. Vidiniai bruožai. Romantizmo bruožai. Eilėdaros sistemos. Siužetas. Etiologinės sakmės. Padavimas. Tautosakos rūšys. Oracija. Lietuvių liaudies dainos. Pasaulio medis.
  Literatūra, konspektas(8 puslapiai)
  2006-07-17
 • Literatūros rūšys ir žanrai (3)

  Literatūros rūšys ir žanrai. Epika. Epas. Poema. Pasakėčia. Peizažas. Epopėja. Fatalizmas. Panteizmas. Sapnas. Apsakymas. Filosofija. Etnografija. Romanas. Pagrindiniai romano žanriniai bruožai. Romanai skirstomi. Novelė. Pagrindiniai novelės žanro bruožai. Kompozicija. Vaizdelis. Impresija. Miniatiūra. Veikėjai skirstomi. Personažas. Herojus. Charakteris. Tipas. Veikėjo kūrimo būdai. Apysaka. Dienoraštis. Lyrika. Tautosakos rūšys. Tautosakos žanrai. Įsidėmėti. Rauda. Eilėraštis. Elegija. Stilizacija. Diptikas. Rimas. Asonansas. Aliteracija. Idilė. Hiperbolė. Deminutyvai. Epitetai. Metafora. Personifikacija. Alegorija. Litotė. Tropas. Ironija. Sarkazmas. Groteskas. Trioletas. Egocentrizmas. Kontempliacija. Sonetas. Etiudas. Romansas. Ritmas. Metras. Drama. Dramos kūrinio išoriniai požymiai. Dramos vidiniai požymiai. Konfliktas. Dialogas. Monologas. Intonacija. Temperamentas. Draminė pasaka. Prologas. Eufuizmas. Tragedija. Katarsis. Tragiškoji klaida. Tragiškoji kaltė. Aforizmas.
  Literatūra, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-10
 • Literatūros samprata XVIII amžiuje

  Įvadas. Švietimo ir mokslo idėja. Natūralizmo idėja. Švietėjiško amžiaus žanrai. Literatūros srovės. Išvados.
  Literatūra, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-14
 • Literatūros samprata XVIII amžiuje (2)

  Švietimo epocha. Anglų literatūra XVIII amžiuje. Anglų dramos raida. Prancūzijos literatūra. Švietimo epochos įtaka vokiečių literatūrai. Italų teatro raida XVIII amžiuje. Išvados.
  Literatūra, referatas(13 puslapių)
  2006-04-20
 • Literatūros srovės

  Antika. Graikų įsivaizduojamas pasaulis. Šventasis raštas. Senasis testamentas (pradžios knyga). Naujasis testamentas. Viduramžiai. Renesansas. Barokas. Šviečiamasis (proto) amžius. Romantizmas. Realizmas. Modernizmas. Impresionizmas. Simbolizmas. Futurizmas (avangardas). Neoromantizmas. Žemininkai.
  Literatūra, konspektas(12 puslapių)
  2007-09-12
 • Literatūros teorija

  Literatūros rūšys; Prozos žanrai; Lyrikos žanrai; Nagrinėjimas; Literatūros kryptys (srovės).
  Literatūra, konspektas(6 puslapiai)
  2005-07-06
 • Literatūros teorija (2)

  Literatūros teorijos klausimai (su atsakymais). Psichoanalitinės kritikos pagrindai Froido veikaluose ("Rašytojas ir fantazavimas"). Kūrinio supratimo teorija hermeneutikoje. Ritmas, metras, rimas. Jungo archetipų samprata. Drama. Monologas ir dialogas dramoje. Dramos žanrai. Strofų rūšys. Verlibras. Diskurso samprata. Tropai ir jų rūšys. Metafora. Metafora kaip diskursas. Simbolis. Simbolis ir vaizdas/alegorija/metafora/ženklas. Eilėdaros sistemos klasifikavimo principai. Kanto estetinio sprendimo sąvoka. Autorius, autorinė funkcija. Poezija ir proza. Literatūros vertinimas. Meninė erdvė. Poezijos gramatika: grafinis, fonetinis, leksinis, sintaksinis, semantinis teksto lygmenys. Esminės semiotikos kategorijos. Jų sklaida teksto analizėje. Klasikinė literatūros rūšių tipologija. Epas, lyrika, drama. Meninis laikas. Meninė kalba. Poetinė funkcija.
  Literatūra, konspektas(8 puslapiai)
  2005-09-06
 • Literatūros teorija (3)

  Literatūra ir grožinė literatūra (T. Eagleton). Žodžio meno sąvoka (Literatūros teorijos apybraiža). Sakytinės ir rašytinės žodžio meno formos. Literatūros medžiaga. Grožinė literatūra kaip menas. Stilistika ir stilius. Literatūros tyrinėjimo šakų sąveika. Literatūros istorija. Literatūros kritika. Literatūros teorija. Bibliografija. Tekstologija. Teksto ir konteksto samprata. Kūrinio struktūra.
  Literatūra, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-05
 • Literatūros teorija (4)

  Literatūros raida. Antikinės literatūros raida. Viduramžiai. Senoji lietuvių raštija. Renesansas. Barokas. Švietimo epocha. J. V. Gėtė. Švietėjai Lietuvoje. K. Donelaitis. Romantizmas. Maironis. Realizmas. Romanų tipai. J. Biliūnas. Modernizmas. Neoromantizmas. Salomėja Nėris. Simbolizmas. Vincas Mykolaitis – Putinas. Ekspresionizmas. Jurgio Savicko bendrieji kūrybos bruožai. Antanas Vaičiulaitis. "Valentina".
  Literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2006-09-18
 • Literatūros teorija (5)

  Literatūros mokslas: objektas ir tyrinėjimų šakos. Literatūra – žodžio menas. Funkcijos ir ryšiai su kitais menais. Literatūros kūrinys. Vidinė kūrinio logika ir struktūra. Kūrinys ir procesas. Literatūros rūšys: jų specifika ir genezė. Literatūros žanrai. Žanrų skirtybės ir samplaikos. Epika ir jos žanrai. Žanrų charakteristika. Lyrika ir jos žanrai. Žanrų charakteristika. Drama ir jos žanrai. Žanrų charakteristika. Epinis pasakojimas. Įvykis, veiksmas, veikėjai, pasakotojo variantai. Lyrinio kūrinio bendroji struktūra ir logika. Lyrikos kūrinio prasminis klodas, jo charakteristika. Lyrinis kūrinio raiškos klodas, meninės kalbos charakteristika. Poetines fonetikos savitumai. Poetinė morfologija ir leksikos charakteristika. Poetinė sintaksė. Sintaksinių figūrų charakteristika. Poetinė semantika. Tropai. Metonimijos. Poetinė semantika. Tropai. Metaforos. Stilius ir stilizacija. Grožinės kalbos raiška ir ekspresija. Kultūros epochos ir jų sklaida. Trumpa charakteristika. Romantizmo sąvoka literatūroje. Estetikos ir raiškos principai. Simbolizmo sąvoka literatūroje. Estetikos ir raiškos principai. Realizmas ir jo probleminis aspektas. Eilėdarų sistemos.
  Literatūra, konspektas(11 puslapių)
  2007-05-08
 • Literatūros tyrinėjimo metodai

  Literatūros tyrinėjimo (tyrimo) metodai, teorija: Struktūralizmas, Rusų formalizmas, Hermeneutika, Teminė kritika, Naujoji kritika, Psichoanalitinė kritika, Sociokritika.
  Literatūra, konspektas(4 puslapiai)
  2005-08-29
 • M. Mamardašvilis "Literatūros kritika kaip skaitymo menas"

  M. Mamardašvilio straipsnio "Literatūros kritika kaip skaitymo menas" analizė.
  Literatūra, analizė(1 puslapis)
  2006-12-21
 • Mano svajonių biblioteka

  Bibliotekų knygų turinys. Besikeičiantis pomėgis knygoms. Skaitome knygas, kurių herojai yra panašaus amžiaus kai ir skaitytojai. Tradicinės bibliotekos. Skverbiantis technologijoms ir naujovėms, jos turėtų pasiekti ir biblioteką. Svajonių bibliotekos aprašymas. Knygos istorija. Knygos funkcija.
  Literatūra, rašinys(3 puslapiai)
  2008-04-08
Puslapyje rodyti po