Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Literatūros konspektai

Literatūros konspektai (34 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Literatūros teorija

  Literatūros rūšys; Prozos žanrai; Lyrikos žanrai; Nagrinėjimas; Literatūros kryptys (srovės).
  Literatūra, konspektas(6 puslapiai)
  2005-07-06
 • Literatūros teorija (2)

  Literatūros teorijos klausimai (su atsakymais). Psichoanalitinės kritikos pagrindai Froido veikaluose ("Rašytojas ir fantazavimas"). Kūrinio supratimo teorija hermeneutikoje. Ritmas, metras, rimas. Jungo archetipų samprata. Drama. Monologas ir dialogas dramoje. Dramos žanrai. Strofų rūšys. Verlibras. Diskurso samprata. Tropai ir jų rūšys. Metafora. Metafora kaip diskursas. Simbolis. Simbolis ir vaizdas/alegorija/metafora/ženklas. Eilėdaros sistemos klasifikavimo principai. Kanto estetinio sprendimo sąvoka. Autorius, autorinė funkcija. Poezija ir proza. Literatūros vertinimas. Meninė erdvė. Poezijos gramatika: grafinis, fonetinis, leksinis, sintaksinis, semantinis teksto lygmenys. Esminės semiotikos kategorijos. Jų sklaida teksto analizėje. Klasikinė literatūros rūšių tipologija. Epas, lyrika, drama. Meninis laikas. Meninė kalba. Poetinė funkcija.
  Literatūra, konspektas(8 puslapiai)
  2005-09-06
 • Literatūros teorija (3)

  Literatūra ir grožinė literatūra (T. Eagleton). Žodžio meno sąvoka (Literatūros teorijos apybraiža). Sakytinės ir rašytinės žodžio meno formos. Literatūros medžiaga. Grožinė literatūra kaip menas. Stilistika ir stilius. Literatūros tyrinėjimo šakų sąveika. Literatūros istorija. Literatūros kritika. Literatūros teorija. Bibliografija. Tekstologija. Teksto ir konteksto samprata. Kūrinio struktūra.
  Literatūra, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-05
 • Literatūros teorija (4)

  Literatūros raida. Antikinės literatūros raida. Viduramžiai. Senoji lietuvių raštija. Renesansas. Barokas. Švietimo epocha. J. V. Gėtė. Švietėjai Lietuvoje. K. Donelaitis. Romantizmas. Maironis. Realizmas. Romanų tipai. J. Biliūnas. Modernizmas. Neoromantizmas. Salomėja Nėris. Simbolizmas. Vincas Mykolaitis – Putinas. Ekspresionizmas. Jurgio Savicko bendrieji kūrybos bruožai. Antanas Vaičiulaitis. "Valentina".
  Literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2006-09-18
 • Literatūros teorija (5)

  Literatūros mokslas: objektas ir tyrinėjimų šakos. Literatūra – žodžio menas. Funkcijos ir ryšiai su kitais menais. Literatūros kūrinys. Vidinė kūrinio logika ir struktūra. Kūrinys ir procesas. Literatūros rūšys: jų specifika ir genezė. Literatūros žanrai. Žanrų skirtybės ir samplaikos. Epika ir jos žanrai. Žanrų charakteristika. Lyrika ir jos žanrai. Žanrų charakteristika. Drama ir jos žanrai. Žanrų charakteristika. Epinis pasakojimas. Įvykis, veiksmas, veikėjai, pasakotojo variantai. Lyrinio kūrinio bendroji struktūra ir logika. Lyrikos kūrinio prasminis klodas, jo charakteristika. Lyrinis kūrinio raiškos klodas, meninės kalbos charakteristika. Poetines fonetikos savitumai. Poetinė morfologija ir leksikos charakteristika. Poetinė sintaksė. Sintaksinių figūrų charakteristika. Poetinė semantika. Tropai. Metonimijos. Poetinė semantika. Tropai. Metaforos. Stilius ir stilizacija. Grožinės kalbos raiška ir ekspresija. Kultūros epochos ir jų sklaida. Trumpa charakteristika. Romantizmo sąvoka literatūroje. Estetikos ir raiškos principai. Simbolizmo sąvoka literatūroje. Estetikos ir raiškos principai. Realizmas ir jo probleminis aspektas. Eilėdarų sistemos.
  Literatūra, konspektas(11 puslapių)
  2007-05-08
 • Literatūros tyrinėjimo metodai

  Literatūros tyrinėjimo (tyrimo) metodai, teorija: Struktūralizmas, Rusų formalizmas, Hermeneutika, Teminė kritika, Naujoji kritika, Psichoanalitinė kritika, Sociokritika.
  Literatūra, konspektas(4 puslapiai)
  2005-08-29
 • Naujoji kritika

  Naujoji kritika (New Critism). Knyga apie Thomo Stearnso Elioto, Ivoro Armstrongo Richardso, Williamo Empsono inspiruotą kritiką. Kritikos pradininkai tvirtino, kad menas neteikia tiesioginių žinių apie gyvenimą.
  Literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2009-04-29
 • Nei lyrika, nei epas, nei drama

  Mažoji forma. Šnekėjimo būdai. Žanrai. Skaičiavimo pamėgdžiojimai. Rinkimas ir skelbimas. Savitumas ir reikšmė. Patarlės ir priežodžiai. Esmė, kilmė, gyvavimas. Temos ir idėjos. Meninė raiška. Patarlės šiandien. Mįslės. Prigimtis, ištakos. Mįslių įminimu ir užminimų pasaulis. Kalbinė, stilistinė raiška. Poetinė maginė kūryba. Užkalbėjimai.
  Literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-23
 • Stilistika (4)

  Stilistikos objektas, santykis su kitais mokslais. Lingvistinė stilistika ir jos kryptys. Stiliaus sąvoka. Individualusis stilius. Stiliaus originalumo problema. Konotacijos (stilistinės reikšmės) sąvoka stilistikos darbuose. Ekspresyvumo sąvoka. Automatizacija ir aktualizacija. Kalbos vienetų motyvacijos tipai stilistiniu požiūriu. Kalbos priemonių konkurencija. Variantai, jų stilistinė vertė. Sinonimų samprata leksikologijos ir stilistikos darbuose. Leksinių sinonimų sąvoka. Leksinių sinonimų stilistinė klasifikacija. Frazeologiniai sinonimai ir perifrazės, jų stilistinė vertė. Sinonimų funkcijos ir vartojimas. Darybiniai sinonimai. Morfologinių sinonimų samprata. Dabarties veiksmo reikšmė. Ateities veiksmo reikšmė. Morfologinių sinonimų sąvoka. Praeities veiksmo reikšmė. Nuosakų sinonimika. Realaus veiksmo ir skatinimo reikšmė. Asmenų sinonimika. Pirmojo ir antrojo asmens reikšmės. Asmenų sinonimika. Antrojo asmens reikšmė. Sintaksinių sinonimų sąvoką. Žodžių junginių sinonimika. Vientisinių sakinių sinonimika. Asmeniniai ir beasmeniai sakiniai. Tiesioginiai, klausiamieji ir skatinamieji sakiniai. Sudėtinių sakinių sinonimika. Jungtukiniai ir bejungtukiai. Sudėtinių ir vientisinių sakinių sinonimika. Stiliaus figūrų samprata ir analizės aspektai stilistikoje. Bendrinė kalba ir funkciniai stiliai. Mokslinis stilius. Lingvistiniai ir nelingvistiniai požymiai. Administracinis stilius. Lingvistiniai ir nelingvistiniai požymiai. Publicistinis stilius. Lingvistiniai ir nelingvistiniai požymiai. Meninis stilius. Lingvistiniai ir nelingvistiniai požymiai. Buitinis stilius. Lingvistiniai ir nelingvistiniai požymiai. Funkcinių stilių sąveika. Stilių normos.
  Literatūra, konspektas(13 puslapių)
  2012-03-29
 • Švietimo epocha (3)

  Tikėjimas proto šviesa. Šviečiamasis klasicizmas. Prozos populiarumas. Sentimentalizmas.
  Literatūra, konspektas(4 puslapiai)
  2006-03-02
 • Švietimo literatūra

  Švietimas ir mokslo raida. XVIII amžiaus filosofija. Natūralaus (prigimtinio) žmogaus idėja. Švietimo literatūros bruožai. XVIII amžiaus proza. Klasicizmas. Sentimentalizmas. Preromantizmas. Švietimo epochos literatūros nacionaliniai savitumai. Žymiausi lietuvių rašytojai švietėjai.
  Literatūra, konspektas(8 puslapiai)
  2005-06-10
 • Teksto struktūra

  Žanrų įvairovė. Pasakojimo kalba. Funkcijos. Funkciniai vienetai. Teksto struktūra. Pasakojimo donatorius ir destinatorius. Pasakojimo sistema.
  Literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2005-06-09
 • Vaikų literatūra (2)

  Vaikų literatūros sistemos formavimasis iki XIX amžiaus. Šarlis Pero. Romantizmo reikšmė vaikų literatūros raidai. Istorinės bei nuotykinės XIX amžiaus literatūros apžvalga. XIX amžiaus folkloriškosios literatūrinės pasakos apžvalga. V. Haufas. Romantizmo epochos originalioji literatūrinė pasaka (E.T.A. Hofmanas, A. Pogorelskis, L. Kerolis ir kt.). XIX amžiaus realistinė (socialinė buitinė) proza, perėjusioji į paauglių skaitybą (Dikensas, Byčer-Stou, Korolenka, Čechovas ir kt.) ir specialiai vaikams (paaugliams) sukurta (M. Dodž., H. Malo, E. de Amičis). Specialioji realistinio pobūdžio XIX amžiaus pabaigos - XX amžiaus pradžios proza vaikams ir paaugliams: moralinė, etinė problematika (L.M. Alcott, F.H. Burnett ir kt.). XIX amžiaus pabaigos - XX amžiaus pradžios animalistinė ir didaktinė literatūrinė pasaka (apžvalga, charakteristika). XX amžiaus nonsensiškoji literatūrinė pasaka (apžvalga, charakteristika). XX amžiaus filosofinė (poetinė, alegorinė) literatūrinė pasaka (apžvalga, charakteristika). A. Lingren gyvenimas ir kūryba. XX-XXI amžiaus realistinės prozos vaikams bei paaugliams probleminiai-teminiai modeliai. Prano Mašioto gyvenimas ir kūryba. Vytautės Žilinskaitės kūryba vaikams. Lietuvių vaikų poezijos modeliai. Vieno pasirinkto poeto (Vytės Nemunėlio, A. Matučio, M. Vainilaičio, S. Gedos, R. Skučaitės) kūrybos analizė, aptarimas. Visapusė kūrinio analizė: E.T.A Hofmanas "Spragtukas". E. de Amičis "Širdis". R. Kiplingas "Džiunglės". L.M. Montgomery "Anė iš Žaliastogių". A. Milnas "Pukuotuko pasaulis". M. Gripė "Varpų metas". A. Lingren "Mijo, mano Mijo". A. Lingren "Padaužų kaimo vaikai". V. Železnikovo "Baidyklė". Lois Lowry "Siuntėjas". K. Saja "Ei, slėpkitės". K. Saja "Gvidono apsiaustas". V. Žilinskaitė "Kintas".
  Literatūra, konspektas(24 puslapiai)
  2008-11-09
 • Vertimo teorijos

  Įvairios vertimo teorijos, jų pagrindiniai atstovai. Vertimo objektas. Lingvistinės vertimo problemos. Verčiamų tekstų tipologija (tipai), problemos. Interpretacija vertime (interpretacinis metodas). Konotacija ir denotacija. Rašytinis tekstas. Specifika. Rūšys. Ištikimybė originalui ir vertėjo laisvė. Vertimo analizė. Originalo turinio ir formos atitikimas. Eksplicitiniai ir implicitiniai elementai vertime, tekste.
  Literatūra, konspektas(9 puslapiai)
  2007-02-08
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po